HAZIRLADI URFAN SALYAYEV » Xəbərlərin siyahısı: Mart 2013 illər

cəmi səs 19738390

 

- Nüsrət Kəsəmənli -

" Getmək istəyirsən bəhanəsiz get "

 

Getmək istəyirsən,bəhanəsiz get,

Oyatma mürgülü xatirələri.

Səsin həmin səsdir, baxışın ögey,

Gedirsən, səsin də yad olsun barı...

 

Sən dəniz qoynuna tullanmış çiçək,

Üstünə dalğalar atılacaqdır.

Saxta məhəbbətin saxta sənədtək

Nə vaxtsa üstündə tutulacaqdır.

 

Döşənib yollar tək ayaqlarına

Sənə yalvarımmı...bü mümkün deyil!

Qoymaram qəlbimtək vüqarım sına

Alçalıb yaşamaq ömür-gün deyil.

 

Demirəm sən uca bir dağsan,əyil,

Demirəm qalıbdır əlacım sənə.

Nə səndə məhəbbət qara pul deyil,

Nə mən dilənçiyəm əl açım sənə...

 

Getmək istəyirsən...

O yol, o da sən...

Bir cüt göz baxacaq arxanca sənin.

Getdinmi...

Nə vaxtsa dönmək istəsən

Tikanlı yastığa dönəcək yerin.

 

Getmək istəyirsən...

Nə danış, nə din!

Yox ol uzaqlartək dumanda, çəndə...

Nəyimi sevmişdin?

Deyə bilmədin,

Indisə yüz eyib görürsən məndə.

Getmək istəyirsən,

Bəhanəsiz get,

Oyatma mürgülü xatirələri.

Səsin həmin səsdir,

Baxışın ögey,

Gedirsən,

səsin də yad olsun barı...

 

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390
YASAYIS YERINE QEYDIYYAT HAQQINDA QANUN
Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Qanun (
Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

HAMILELIKDE DUZ QEBULUNA DIQQET

 

 Dos. Dr. Nazan Qaraxan, etdiyi şərhdə, ana namizədlərinin hamiləlik dövrlərində duz qəbuluna diqqət yetirməsi lazım olduğunu söylədi.

''Çox miqdarda duz qəbulu, həyatın bütün dövrlərində təhlükəli olduğu kimi hamiləlik dövründə də təhlükəlidir. Hamilə qadının yeməklərində duz miqdarına diqqət yetirməsi əhəmiyyətli bir mövzudur. Hamiləlikdə həddindən artıq duz, xalq arasında hamiləlik zəhərlənməsi olaraq bilinən, bu xəstəliyə zəmin hazırlayar'' deyə söylədi.

Yalnız hamiləlik dövründə görülən xəstəliyin bir çox əlaməti tapıldığını vurğulayan Qaraxan, belə davam etdi:

''Hamiləlikdə bədən mayelərinin paylanması dəyişər və çox duz qəbul edilməsi ortaya çıxar. Həddindən artıq duz istifadəsi sonrasında hamilələrdə təzyiq yüksəlməsi olar, əl, üz və ayaqlarda şişlik meydana gəlir və sidikdə zülal tapılar. Bunların sonunda ortaya çıxan hamiləlik zəhərlənməsi, ana və körpə ölümlərinin əhəmiyyətli səbəbləri arasında iştirak edən ciddi bir xəstəlikdir. Çox miqdarda duz istehlakı, hamiləlik dövründə bu səbəblə təhlükəlidir.''

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

 

 

Çay içilməsində diqqət yetirilməsi lazım olan nöqtələr hansılardır?

Türkiyənin hansı şəhərinə gedirsinizsə gedin, hansı restoranvə ya restorana daxil etsəniz daxil edin yeməkdən sonra ofisiant sizə çay ikram etmək istəyəcək. Ya da ofsiantın ikram etməsinə zaman buraxmadan siz çayınızı onsuz da istəyəcəksinizdir.

Qonaqlıqda da eyni şey etibarlıdır, evlərimizdə də. Günorta yeməyi və ya axşam yeməyi fərq etməz, yeməkdən qalxar qalxmaz çaylar dəmlənməyə başlanır.

 

Azərbaycanda bu bəslənmə davranışı bir çox adamda vərdiş halına gəlmişdir. Kimi yorğunluğunu çıxaermaq üçün; kimi isinmək üçün..

Bu vərdişimiz, sağlam qidalanma baxımından baxıldığında çox da doğru bir davranış deyil. Çünki yeməkdən dərhal sonra içilən çay, tərkibində dəmir olan qida qəbul etdizsəniz, yeməklə birlikdə alınan dəmir (Fe) mineralının bədən tərəfindən faydalanmasına mane olar.

"Bu nə deməkdir? 'Məsələn; yeməkdə qırmızı ət yediniz (Qırmızı ətdə yüksək miqdarda dəmir var). Dərhal sonra çay içdikdə bədəniniz, dəmirdən tam olaraq faydalanamayacakdır, çünki çayda olan maddə, demirlə bağlanaraq dəmirin sorulmasını azaldıcı təsir göstərir. Qəhvə üçün də eyni şey etibarlıdır.

 

Yaxşı, dəmir kifayət qədər qəbul edilməzsə nə az olar?

Dəmir əskikliyində anemiya dediyimiz qansızlıq meydana gələ bilməkdədir. Anemiya, ölkəmizdə çox sıx görülən bir sağlamlıq problemidir. İqtisadi vəziyyət, bəslənmə vərdişləri və daha bir çox faktor qansızlığın meydana gəlməsində rol almaqdadır.

Təbii ki, bu faktorlardan biri də çaya olan düşkünlüğümüz deyə düşünürəm.

Dəmir əskikliyinə söykənən qansızlıkdan, rəng solukluğu, halsızlıq, gediş və hərəkətlərdə istəksizlik müşahidə olunur.

 

Bunlara diqqət yetirin

Əgər anemiya varsa, siz hər kəsdən daha çox diqqət etməlisiniz. Çay qəbulunu yeməkdən 1-2 saat sonra saxlayın.

Çayınızı mümkün olduğunca açıq için, hətta limon əlavə edin. Beləcə bir miqdar C vitamini də almış olacaqsınız.

 

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

ISTEHLAKCI HUQUQLARININ MUDAFIESI HAQQINDA QANUN

 

 

 

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Qanun (

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

DOVLETV RUSUMU HAQQINDA QANUN

 

 

Dövlәt rüsumu haqqında

 

Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

 

 

I fәsil. Ümumi müddәalar

 

Maddә 1. Dövlәt rüsumu anlayışı

 

Dövlәt rüsumu bu Qanunla müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada dövlәt orqanlarının müәssisә, tәşkilat vә fiziki şәxslәrә göstәrdiklәri xidmәtlәrә vә hüquqi hәrәkәtlәrә görә dövlәt büdcәsinә ödәnilәn mәcburi ödәnişdir.

 

Maddә 2. Dövlәt rüsumunun tutulduğu hallar

 

2.0. Dövlәt rüsumu aşağıdakı hallarda tutulur:

 

2.0.1. mәhkәmәyә verilәn iddia әrizәlәrinin vә şikayәtlәrin, hüquqi әhәmiyyәt kәsb edәn faktların müәyyәn edilmәsi barәdә әrizәlәrin vә mәhkәmә qәrarları barәsindә şikayәtlәrin verilmәsi, mәhkәmә tәrәfindәn sәnәdlәrin surәtinin tәkrar verilmәsi;

 

2.0.2. notariat kontorları vә dövlәt orqanları tәrәfindәn notariat hәrәkәtlәrinin aparılması;

 

2.0.3. vәtәndaşlıq vәziyyәti aktlarının qeydiyyatı;

 

2.0.4. Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarına vә Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә şәxsiyyәt vәsiqәsi, habelә Azәrbaycan Respublikasında 30 gündәn artıq yaşayan әcnәbilәrә qeydiyyat vәsiqәsi verilmәsi, Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığına qәbul vә ya vәtәndaşlığından çıxma;

 

2.0.5. Azәrbaycan Respublikasında vә ya Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdәki diplomatik nümayәndәliklәrindә konsul әmәliyyatlarının aparılması;

 

2.0.6. sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin qeydә alınması, müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi vә onlarla bağlı digәr hüquqi hәrәkәtlәr, habelә icazәlәrin bәzi növlәrinin verilmәsi;

 

2.0.7. xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tәlәb olunan sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi;

 

2.0.8. hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatı vә tәkrar qeydiyyatı;

 

2.0.9. qiymәtli kağızların qeydiyyata alınması (özәllәşdirmә qaydasında qeydә alınması halları istisna olmaqla) vә dövlәt reyestrinә daxil edilmәsi;

 

2.0.10. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә beynәlxalq avtomobil daşımalarını tәnzimlәyәn icazәnin verilmәsi;

 

2.0.11. әmlaka mülkiyyәt hüququna, o cümlәdәn torpağa mülkiyyәt, icarә vә istifadә hüququna dair sәnәdlәrin verilmәsi vә girovun dövlәt qeydiyyatı.

 

 

Maddә 3. Dövlәt rüsumunun ödәyicilәri

 

Bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi vә hüquqların әldә edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, әcnәbilәr, vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr vә hüquqi şәxslәr dövlәt rüsumunun ödәyicilәridirlәr.

 

 

Maddә 4. Dövlәt rüsumunun hesablanması vә ödәnilmәsi qaydaları

 

4.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulanlar istisna olmaqla, bütün hallarda dövlәt rüsumu tam mәblәğdә dövlәt büdcәsinә ödәnilir.

 

4.2. Notariat hәrәkәtlәrinin aparılmasına, beynәlxalq avtomobil daşımalarını tәnzimlәyәn icazәnin verilmәsinә, habelә sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin qeydә alınması, müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi vә onlarla bağlı digәr hüquqi hәrәkәtlәrә görә tutulan dövlәt rüsumunun 15 faizi dövlәt rüsumu tutan orqanların xüsusi hesabına, 85 faizi isә dövlәt büdcәsinә keçirilir.

 

4.3. Dövlәt rüsumları milli valyutada nağd vә ya köçürmә yolu ilә dövlәt büdcәsinә ödәnilir. Dövlәt rüsumunun dövlәt büdcәsinә nağd şәkildә ödәnilmәsi barәdә ödәyiciyә müәyyәn edilmiş formada bank qәbzinin әsli, ödәyicinin hesabından köçürüldükdә isә ödәnişin icrasını tәsdiqlәyәn bank sәnәdi verilir.

 

4.4. Bu Qanunla dövlәt rüsumunun mәblәği xarici valyutada nәzәrdә tutulduğu hallarda dövlәt rüsumu Azәrbaycan Respublikası әrazisindә ödәnildikdә ödәniş tarixinә Milli Bankın rәsmi mәzәnnәsinә uyğun yalnız manatla ödәnilir.

 

4.5. Bu Qanunda nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla, bütün hallarda dövlәt rüsumu tutulduqdan sonra bir bank günü әrzindә dövlәt büdcәsinә köçürülür.

 

4.6. Dövlәt rüsumunun ödәnilmәsi tәlәb olunan hallarda dövlәt rüsumunun ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd tәqdim edilmәdәn әmәliyyat icra olunmur.

 

4.7. Bu Qanunda nәzәrdә tutulmuş dövlәt rüsumunu tutan şәxslәr hesabat rübündәn sonrakı ayın 20-dәk müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş formada hesabat tәqdim etmәlidirlәr.

 

4.8. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә rüsumlar haqqında bu Qanunla vә ona müvafiq olaraq qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş müddәalardan fәrqli müddәalar müәyyәn edildikdә, hәmin beynalxalq müqavilәlәrin müddәaları tәtbiq edilir.

 

 

Maddә 5. Düzgün tutulmamış vә artıq ödәnilmiş dövlәt rüsumunun büdcәdәn qaytarılması qaydaları

 

5.1. Ödәnilmiş dövlәt rüsumu aşağıdakı hallarda dövlәt büdcәsindәn qismәn vә ya tamamilә qaytarılır:

 

 

5.1.1. bu Qanunla müәyyәn edilmiş miqdardan artıq dövlәt rüsumu ödәnildikdә;

 

5.1.2. әrizәlәr (şikayәtlәr) qaytarıldıqda vә ya әrizә baxılmamış saxlanıldıqda, habelә notariat әmәliyyatlarının icrasından imtina edildikdә;

 

5.1.3. mәhkәmәlәr tәrәfindәn iş üzrә icraata xitam verildikdә.

 

 

5.2. Bu Qanunun 5.1.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda dövlәt rüsumunun artıq ödәnilmiş hissәsi geri qaytarılır. Dövlәt rüsumu Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda da geri qaytarılır.

 

5.3. Düzgün tutulmamış vә ya artıq ödәnilmiş dövlәt rüsumu, dövlәt rüsumunun ödәyicisinin әrizәsinә әsasәn 45 gün müddәtindә ona qaytarılır.

 

5.4. Düzgün tutulmamış vә ya artıq ödәnilmiş dövlәt rüsumunun qaytarılması üçün 5 il әrzindә iddia verilә bilәr.

 

5.5. Düzgün tutulmamış vә ya artıq ödәnilmiş dövlәt rüsumunun qaytarılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

 

 

Maddә 6. Dövlәt rüsumu tutan orqanların mәsuliyyәti

 

Dövlәt rüsumu tutan idarә vә tәşkilatların vәzifәli şәxslәri rüsumun düzgün tutulması vә dövlәt büdcәsinә vaxtında vә tam köçürülmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyırlar.

 

 

Maddә 7. Dövlәt rüsumunun ödәnilmәsinә nәzarәt

 

Dövlәt rüsumunun düzgün hesablanmasına vә vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәsinә nәzarәt müvafiq icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

XANIMALRIN KISILER TEREFINDEN DOYULMESINE  YOX DEYEK,QADIN ZORAKILIGINA ,QADINLARA QARSI SIDDETE YOX DEYEK.

 

 

BU YOL VERILMEZDIR.

 

 

KIMLER SESIME SES VERECEY?

 

 

 SERHLERDE AKTIV OLMANIZ XAHIS OLUNUR

 

 

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

APRELINJ  1 -DEN RAYONLAR ARSI DANISIQDA BU KODLARDAN ISTIFADE OLUNACAQ
                      
Azərbaycan ərazisində telekommunikasiya şəbəkəsinin vahid nömrələmə sisteminə keçirilməsi üçün 2011-ci ildən etibarən yeni zona kodlarının tətbiqinə başlanılıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyalrı Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, bu vaxtadək respublikada yeni yığım formatı ilə paralel olaraq köhnə yığım qaydası da istifadə edilib.

Yeni sistemə keçidlə əlaqədar olaraq artıq 1 aprel 2013-cü il tarixindən köhnə yığım qaydası tam dayandırılacaq və yalnız yeni format tətbiq ediləcək.

Şəhərlərarası telefon kodları
Bakı şəhəri - 012
Bakı-012 3XX XX XX
012 4XX XX XX
012 5XX XX XX

Abşeron-012 3XX XX XX

Sumqayıt şəhəri - 018
Sumqayıt-018 6XX XX XX
BAKU TOLL - 020
Bərdə-020 20X XX XX
Ucar-020 21X XX XX
Ağsu-020 22X XX XX
Ağdaş-020 23X XX XX
Qobustan-020 24X XX XX
Kürdəmir-020 25X XX XX
Şamaxı-020 26X XX XX
Göyçay-020 27X XX XX
İsmayıllı-020 28X XX XX
Zərdab-020 29X XX XX

ŞORVAN TOLL - 021
Hacıqabul-021 20X XX XX
TransEuroCom-021 428 XX XX
Şirvan-021 21X XX XX
Beyləqan-021 22X XX XX
Sabirabad-021 23X XX XX
İmişli-021 24X XX XX
Səlyan-021 25X XX XX
Neftçala-021 26X XX XX
Ağcabədi-021 27X XX XX
Saatlı-021 28X XX XX

GƏNCƏ TOLL - 022
Göygöl-022 20X XX XX
Daşkəsən-022 21X XX XX
Ağstafa-022 22X XX XX
TransEuroCom-022 428 XX XX
Gəncə-022 25X XX XX
022 26X XX XX
TransEuroCom-022 428 XX XX
Tərtər-022 23X XX XX
Goranboy-022 24X XX XX
Samux-022 27X XX XX
Qazax-022 29X XX XX
Şəmkir-022 30X XX XX
Tovuz-022 31X XX XX
Gədəbəy-022 32X XX XX
Yevlax-022 33X XX XX
TransEuroCom-022 428 XX XX
Naftalan-022 35X XX XX

QUBA TOLL - 023
Siyəzən-023 30X XX XX
Xızı-023 31X XX XX
Xaçmaz-023 32X XX XX
Quba-023 33X XX XX
Şabran-023 35X XX XX
Qusar-023 38X XX XX

ŞƏKİ TOLL - 024
Qəbələ-024 20X XX XX
Oğuz-024 21X XX XX
Zaqatala-024 22X XX XX
Şəki-024 24X XX XX
Qax-024 25X XX XX
Mingəçevir-024 27X XX XX
Balakən-024 29X XX XX

LƏNKƏRAN TOLL - 025
Yardımlı-025 20X XX XX
Masallı-025 21X XX XX
Astara-025 22X XX XX
Cəlilabad-025 24X XX XX
Lənkəran-025 25X XX XX
Lerik-025 27X XX XX
Biləsuvar-025 29X XX XX

ŞUŞA TOLL - 026
Xocalı-026 20X XX XX
Laçın-026 21X XX XX
Xankəndi-026 22X XX XX
Qubadlı-026 23X XX XX
Əskəran-026 24X XX XX
Zəngilan-026 25X XX XX
Şuşa-026 26X XX XX
Kəlbəcər-026 27X XX XX
Ağdərə-026 28X XX XX
Xocavənd-026 29X XX XX
Hadrut-026 30X XX XX
Füzuli-026 31X XX XX
Ağdam-026 32X XX XX
Cəbrayıl-026 38X XX XX

NAXÇIVAN - 036
Naxçıvan-036 5XX XX XX
Naxtel şəbəkəsi üzrə-036 554 XX XX
Naxtel CDMA-060 540 XX XX
Babək-036 541 XX XX
Şərur-036 542 XX XX
036 552 XX XX
Şahbuz-036 543 XX XX
Culfa-036 546 XX XX
Ordubad-036 547 XX XX
Kəngərli-036 548 XX XX
Sədərək-036 549 XX XX

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

DAHA EVVELLER HEC DUYMADIGINIZ  6 MASKA NOVU

Daha əvvəl duymadığıbız 6 maska

 

 

 

 

1.Təmizləyici Maska

Bir blendrdə, və ya qida üyüdüçüdə bir stəkan yulaf əzməsini toz halına gətirin. İçinə üç damla badam yağı, yarım stəkan süd və 1 yumurtanın ağını əlavə edin. Hamısını birlikdə çırpmağa davam edin. Bu qarışığı üzünüzə sürtün, 20 dəqiqə gözləyin və durulayın.

 

 

 

 

 

2.Şaftalı və Brendi

Bir şaftalını əzib püre halına gətirin ( təzə, konservləşmiş və ya dondurulmuş olanları istifadə edə bilərsiniz) və içinə bir xörək qaşığı brendi qarışdırın. Üzünüzdə 20 dəqiqə saxlayın və sonra durulayın.

 

 

 

 

 

3.Pomidor Maskası

Yağlı cildlər üçün, yetkin bir pomidoru püre halına gətirin və üzünüzdə 15-20 dəqiqə gözlədin. İlıq ( isti olmayan ) su ilə durulayın.

 

 

 

 

 

4.Banan Maskası

Yetişmiş bir bananı əzərək püre halına gətirin və içinə yumşaq bir xəmir halına gətirməyə çatacaq qədər bal əlavə edin. Üzünüzə və sinənizə tətbiq edin. Bu, artıq yaşlanmış film ulduzlarının sinələrinə ' canlılıq verməsi üçün büsthalterlərinə doldurduqları bilinən, möcüzə bir möhkəmləşdirici maskadır.

Yalnız, çox bal əlavə etmədiyinizə və möhkəm bir büsthalter istifadə edir olduğunuza əmin olun, ortalıq bata bilər!

 

 

 

 

 

5.Bal maskası

Saf balı ( qabdan götürdüyünüz kimi) üzünüzə və boyunuza tətbiq edin. Quruyana qədər gözləyin. ( təxminən 15 dəqiqə). İlıq suyla yuyub durulayın.

 

 

 

 

 

6.Maqneziumlu Süd yağ-Əmici Maska

Düz şüşədən aldığınız kimi də tətbiq edin. 5-10 dəqiqə qurumağa buraxın. İlıq su ilə durulayın. Üzünüzü, yumşaq bir dəsmallla yumşaqca təmas etdirərək qurudun.

 

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

 

C vitamini qəbul edilməsi böyrəklərdə daşların yığılması riskini iki dəfə artırır

 

İsveç alimləri apardıqları tədqiqat nəticəsində belə qənaətə gəliblər ki, həddən çox C vitamini qəbul edilməsi böyrəklərdə daşların yığılması riskini iki dəfə artırır.

Karolina institutu tərəfindən aparılmış elmi tədqiqatlar bunu söyləməyə əsas verir.

 

Alimlər öz ehtimallarını sübuta yetirmək üçün indiyə qədər heç bir zaman böyrək daşından əziyyət çəkməmiş 23 355 nəfərin məlumatlarını toplamağa başlayıblar. Onlara nəzarət 11 il ərzində aparılıb.

 

Məlumatları təhlil etdikdən sonra alimlər tədqiqat iştirakçılarının 436-sının böyrəyində daşlar aşkarlayıb.

Məlum olub ki, qida əlavəsi olaraq C vitaminindan istifadə edilməsi böyrək daşının yaranması riskini iki dəfə artırıb.

Belə təhlükə ən çox kişilərdə meydana gəlib

 

Daha Ətaflı

KOMMUNAL VƏ HƏR NÖV ÖDƏMƏNİ BURADAN ET

XOCALI SOYQIRIMI
İstifadəçilər tərəfindən nəşr olunan xəbərlərə görə rəhbərlik hecbir məsuliyyət daşımır.

Diqqət!!! Diqqət!!!Bütün hüquqlar Melumat-Merkezi.Com saytının rəhbərliyi tərəfindən qorunur.

Saytda yerləşdirilən məlumatlardan istifadə edərkən Melumat-merkezi.com saytına istinad edilməsi və ya hiperlinkdən istifadə olunmasi vacibdir